Zapaliło się
Dodane przez redaktor dnia Kwiecień 09 2012 14:08:25
Najprawdopodobniej w wyniku podpalenia, dnia 26 marca 2012 r. we wschodniej części Międzyborza tj "Na Ługach" doszło do pożaru łąk. Dym był już widoczny na wsi ok. godziny 13:00. Straż pożarna na miejsce pożaru przybyła ok. godziny 16:30. Spaleniu uległo ok. 2 ha łąk. 
Rozszerzona zawartość newsa
Najprawdopodobniej w wyniku podpalenia, dnia 26 marca 2012 r. we wschodniej części Międzyborza tj "Na Ługach" doszło do pożaru łąk. Dym był już widoczny na wsi ok. godziny 13:00. Straż pożarna na miejsce pożaru przybyła ok. godziny 16:30. Spaleniu uległo ok. 2 ha łąk.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) określa:


Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.


Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563):

 


§ 36. 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru:

 

1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu; (...)

 2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynności związanych z gospodarką leśną oraz wykonywaniem robót budowlanych.


§ 39. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, nie jest dopuszczalne.